ផលិតផលសម្រាប់អ្នក (Hex Socket)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam