ផលិតផលសម្រាប់អ្នក (Bolt nuts)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam